PRÁVNE SLUŽBY

Ochrana osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov...

Trestné právo

zastupovanie ako súdom ustanovený...

Pracovné právo

pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných...

Obchodné právo

založenie spoločnosti, zmeny v obchodných...

Rodinné právo

návrhy na rozvod manželstva vyporiadanie...

Občianske právo

kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie...

UŽITOČNÉ ODKAZY

Vyhláška č. 655/2004 Z. z.:               http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-655

Právne predpisy SR:                          http://www.zakonypreludi.sk/

Právne predpisy ČR:                         http://www.zakonyprolidi.cz/

Obchodný register SR:                      http://orsr.sk/

Živnostenský register SR:                 http://www.zrsr.sk/

Kataster nehnuteľností:                     http://www.katasterportal.sk/kapor/

Ministerstvo spravodlivosti SR:        http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

Slovenská advokátska komora:         https://www.sak.sk/